INPLUS Centrum Kształcenia Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

kursy specjalistyczne

Kształcenie Pielęgniarek

Szczepień ochronnych


PLAN  NAUCZANIA  
MODUŁ ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH
  

Liczba godzin: 35
I   Organizacja szczepień ochronnych w Polsce
II  Podstawy szczepień ochronnych
III Szczepienia noworodków
IV Szczepienia dzieci, młodzieży i osób dorosłych

ZAJĘCIA STAŻOWE
Liczba godzin: 45
Gabinet p.o.z

Oddział noworodkowy
Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży
Poradnia przeciwgruźlicza

Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji  weekendowych.
piątek godz. 15.00
18.00 sobota i niedziela od godz. 9.00 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Koszt kursu   430 PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP w kwocie 344 zł


Zakres tematyczny kursu
Przepisy prawne regulujące wykonywanie szczepień ochronnych w Polsce.
Dokumentacja szczepień - sprawozdawczość prowadzonych szczepień ochronnych.
Podstawy immunologii
Wskazania i przeciwwskazania  do  szczepień ochronnych
Program Szczepień Ochronnych” w Polsce
Kalendarz Szczepień
Przegląd szczepionek dostępnych na rynku
Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP):
Szczepienia ochronne okresu noworodkowego
Szczepienia wykonywane u dzieci i młodzieży zgodnie z Kalendarzem szczepień
Zasady szczepień ochronnych u dzieci w Europie Szczepienia osób dorosłych:
Szczepienia ochronne w międzynarodowym ruchu turystycznym


Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
dla pielęgniarek i położnych

PLAN  NAUCZANIA  
MODUŁ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Liczba godzin: 50 w tym samokształcenie
I    Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG
II  Analiza zapisu elektrokardiograficznego.
    Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG
III
Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych
IV
Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego

ZAJĘCIA STAŻOWE
Liczba godzin: 58
Pracownia EKG/Oddział kardiologiczny/Oddział chorób wewnętrznych
Pracownie diagnostyki kardiologicznej


Zajęcia teoretyczne realizowane w systemie sesji  weekendowych.
piątek godz. 15.00
19.00 sobota i niedziela od godz. 9.00 18.00
Zajęcia praktyczne realizowane są zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć.

Koszt kursu   530  PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP w kwocie 440 zł


Zakres tematyczny kursu

Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego.
Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym
Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w mięśniu sercowym.

Fizyczne podstawy elektrokardiografii

Składowe prawidłowego elektrokardiogramu:
Wyznaczanie osi elektrycznej serca.

Budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów do EKG.
Technika wykonania standardowego, spoczynkowego badania EKG

Błędy i artefakty zapisu EKG
Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia przewodzenia
Przerost komór serca
Choroba niedokrwienna serca
Rytm sztucznego rozrusznika
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania próby wysiłkowej oraz badanie metodą Holtera
Wskazania do przerwania próby wysiłkowej


Leczenia ran

PLAN  NAUCZANIA  
MODUŁ ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH
Liczba godzin:80

I    
Patofizjologia i leczenie ran
II   Zakażenie ran
III  Odleżyny i rany nowotworowe
IV  Owrzodzenia kończyn dolnych
V   Zespół stopy cukrzycowej

ZAJĘCIA STAŻOWE
Liczba godzin: 120
Ambulatorium chirurgii ogólnej
Oddział neurologii
Poradnia leczenia owrzodzeń żylnych
Oddział chirurgii naczyniowejZajęcia teoretyczne mogą być realizowane w systemie sesji dziennych lub weekendowych.
Zajęcia praktyczne realizowane będą zgodnie z indywidualnym harmonogramem zajęć
od  poniedziałku do piątku

Koszt kursu   550 PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP w kwocie 440 zł


Zakres tematyczny kursu
Podział ran w zależności od stopnia czystości oraz mechanizmu uszkodzenia.
Fazy gojenia rany.
Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na proces gojenia ran.
Ocena rany (kliniczna, radiologiczna, biochemiczna, bakteriologiczna).
Nowoczesne metody leczenia ran
Zakażenia chorobotwórcze rany
Sposoby zapobiegania zakażeniom w zależności od czynników ryzyka:
Zapobieganie i leczenie tężca, wścieklizny, zgorzeli gazowej
Patofizjologia odleżyn. - cechy anatomopatologiczne odleżyn.
Samodzielne działania pielęgniarki  w profilaktyce odleżyn:
Stadia odleżyn według określonych skal.
Leczenie ogólne i miejscowe odleżyn ( przegląd opatrunków nowej generacji )
Standard postępowania p/odleżynowego
Owrzodzenie podudzi - patofizjologia przewlekłej niewydolności żylnej.
Diagnostyka przewlekłej niewydolności żylnej
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa:
Współczesne poglądy na leczenie żylaków kończyn dolnych.
Problematyka przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet w ciąży.
Patofizjologia stopy cukrzycowej - opieka nad chorym ze stopą cukrzycową.
Oparzenia -.zasady pierwszej pomocy w oparzeniach
Metaboliczne następstwa rany i choroby oparzeniowej.
Leczenie ogólne i miejscowe oparzeń.

Podstawy opieki paliatywnej

PLAN  NAUCZANIA
MODUŁ ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH  
Liczba godzin: 57

I Podstawy filozoficzne i zasady opieki paliatywnej
II Z
asady postępowania objawowego u pacjentów objętych opieką paliatywną
III
Psychospołeczne aspekty opieki paliatywnej

Staże praktyczne
Liczba godzin: 35
- HospicjumKoszt kursu   550  PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP w kwocie 440 zł


Zakres tematyczny kursu

Rys historyczny opieki paliatywnej
Podstawowe zasady opieki paliatywnej
Założenia i struktura organizacyjna opieki paliatywnej
Jakość życia pacjenta i jego rodziny u kresu życia
Kryteria oceny jakości życia
Metody pomiaru jakości życia
Czynniki wpływające na poprawę jakości życia u pacjenta objętego opieką paliatywną
Ból w chorobie nowotworowej
Drabina analgetyczna wg WHO
Analgezja sterowana przez pacjenta (PCA)
definicja, opis pompy, edukacja chorego
Rola i zadania pielęgniarki w łagodzeniu bólu
monitorowanie bólu, doraźna modyfikacja dawki leku przeciwbólowego
Objawy ze strony układu oddechowego
Objawy ze strony układu pokarmowego
Objawy neurologiczne i zaburzenia psychiczne
Dolegliwości ze strony układu moczowego i płciowego
Zmiany w obrębie skóry i tkanki podskórnej
Obrzęk limfatyczny
obraz kliniczny, diagnostyka
Ostatnie 48 godzin życia chorego
Problemy psychiczne pacjenta u kresu życia
Problemy duchowe i egzystencjalne pacjenta u kresu życia
Problemy społeczno-socjalne pacjenta i jego rodziny
Możliwość pomocy terapeutycznej dla pacjenta i jego rodziny/opiekunów
Komunikacja kliniczna
Osierocenie i żałoba

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Cel kształcenia
Przygotowanie  pielęgniarki  i  położnej  do  samodzielnego  rozpoznania  stanu  nagłegozagrożenia zdrowotnego

i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci
i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.
PLAN  NAUCZANIA
MODUŁ ZAJĘĆ  TEORETYCZNYCH
(Wykłady + Ćwiczenia)
Liczba godzin dydaktycznych: 60

I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS
II Zaawansowane
zabiegi resuscytacyjne ALS
MODUŁ ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  
Liczba godzin dydaktycznych 30

Koszt kursu   500  PLN
Kurs jest dofinansowany zgodnie z regulaminem przez WOIPiP w kwocie 400 zł
Zakres tematyczny kursu

Anatomia i fizjologia układu krążenia i oddychania noworodka.
Skale stosowane do oceny stanu noworodka
.
Monitorowanie i ocena podstawowych czynności życiowych noworodka
.
Najczęstsze patologie układu krążeniowo-oddechowego okresu noworodkowego stanowiące zagrożenie życia
.
Wady wrodzone wymagające specyficznego postępowania w czasie działań resuscytacyjnych
.
Zestaw resuscytacyjny oraz sprzęt wykorzystywany podczas resuscytacji noworodka
.
Początkowe zabiegi wykonywane podczas resuscytacji
.
Zaawansowane zabiegi wykonywane podczas resuscytacji noworodka
.
Farmakoterapia i płynoterapia w resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka
.
Monitorowanie stanu noworodka po resuscytacji
.
Prowadzenie resuscytacji noworodka zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Aspekty etyczne związane z resuscytacją noworodka.
Ochrona personelu przed zakażeniami
.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego